Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Analiza efikasnost pravosudnih institucija izrađena u okviru projekta EUROL 3

U periodu od oktobra do decembra 2023. godine, dva međunarodna eksperta angažovana u okviru projekta EUROL 3 ​​(Ana Bilić Andrijanić, ekspertkinja za prikupljanje, statističku obradu i analizu prikupljenih podataka i Rado Brezovar, advokat, iskusan u strateškom razmišljanju i analizi rada pravosudnih sistema u EU i na Zapadnom Balkanu) izradili su Analizu efikasnosti pravosudnih institucija.

Struktura Analize prati informacije koje su dostupne u postojećim izvještajima Sudskog savjeta. Analiza je uglavnom usmjerena na pravosudne izvještaje koji su zasnovani na PRIS sistemu za upravljanje predmetima.

Analiza takođe sadrži preporuke za savladavanje identifikovanih izazova u sistemu, posebno u vezi sa sistemom izvještavanja (uključujući metodologiju, pravni okvir, organizaciju i informaciono-komunikacione tehnologije, obuku), kao i mjerama potrebnim za poboljšanje efikasnosti rada sudova i sudija (uključujući intervencije, usklađivanje ljudskih resursa i izvještaj o smanjenom broju zaostalih predmeta).

Analiza je dostavljena Ministarstvu pravde i Sudskom savjetu kao osnova za dalje planiranje politika i koraka za implementaciju datih preporuka, sa krajnjim ciljem povećanja efikasnosti pravosudnih institucija u Crnoj Gori.

Category:

Datum
22. travnja 2024
Scroll to Top