Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Pružena podrška prilikom izrade Akcionog plana za implementaciju nove Strategije reforme pravosuđa za period 2024-2025.

Kako bi dodatno podržali proces izrade Akcionog plana za period 2024 – 2025. za implementaciju Strategije reforme pravosuđa, EUROL 3 ​​je organizovao dvodnevni sastanak Radne grupe, koji je održan 15 – 16. januara 2024. u Budvi.

Tokom sastanka, članovi Radne grupe intenzivno su radili na finalizaciji nacrta Akcionog plana. U tu svrhu EUROL 3 ​​je angažovao kratkoročnu ekspertkinju (Milicu Kolaković Bojović) koja je intenzivno radila sa radnom grupom na izradi ovog Akcionog plana (za period 2024-2025) za implementaciju nove Strategije.

Nacrt Akcionog plana slijedi strukturu Strategije, a predviđa tri strateška cilja: jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti, unapređenje stručnosti i efikasnosti pravosuđa, poboljšanje pristupa pravdi, transparentnost i povjerenje u pravosuđe, kao i 22 operativna cilja.

Akcionim planom predviđene su ukupno 82 aktivnosti za implementaciju u periodu od dvije godine (2024-2025) koje treba da doprinesu ostvarenju planiranih operativnih, a time i strateških ciljeva.

EUROL 3 ​​je preveo ovaj dokument i dostavio ga Delegaciji EU-a na pregled.

Nacrt Strategije reforme pravosuđa 2024 – 2027 i Akcioni plan za njeno sprovođenje za period 2024 – 2025 objavljeni su na sajtu Ministarstva pravde[1] kako bi bili dostupni za uvid i komentare u toku javne rasprave, koja započela 24. januara 2024. godine i trajala je 20 dana.

[1] https://www.gov.me/clanak/poziv-za-javnu-raspravu-o-tekstu-nacrta-strategije-reforme-pravosuda-2024-2027-sa-akcionim-planom-za-period-2024 -2025

 

Category:

Datum
22. travnja 2024
Scroll to Top