Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Pravila o Zaštiti Privatnosti

Pouzdano i odgovorno rukovanje ličnim podacima predstavlja centralnu komponentu poslovne kulture projekta EUROL 3 (Podrška Evropske unije vladavini prava u Crnoj Gori).

Načelno, pružamo mogućnost korišćenja internet stranice EUROL 3 bez upotrebe ličnih podataka.

Obrada ličnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa elektronske pošte ili broj telefona lica, uopšteno će se obavljati u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka (GDPR) i Zakonom o zaštiti ličnih podataka Austrije (Datenschutzgesetz – DSG).

Namjena ovih informacija o zaštiti privatnosti je da se obavijeste posjetioci ove internet stranice o vrsti, obimu i svrsi ličnih podataka koje sakupljamo, koristimo i obrađujemo. Uz to, razjasnićemo primjenjiva prava lica.

Kao rukovalac ličnih podataka, EUROL 3 je primijenio brojne tehničke i organizacione mjere kako bi osigurao potpunu zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju putem ove internet stranice. Ipak, prenos podataka zasnovan na internetu uopšteno uključuje bezbjednosne praznine koje su van sfere našeg uticaja. Iz tog razloga, slobodni ste naravno da nas kontaktirate putem telefona ili e-mejla.

Značenje izraza

Pravila o zaštiti privatnosti EUROL 3 zanovana su na izrazima koje evropski donosioci zakona koriste u Opštoj uredbi o zaštiti ličnih podataka (GDPR). Želimo da naša pravila o zaštiti privatnosti budu laka za čitanje i razumijevanje  javnosti kao i našim korisnicima i partnerima. Kako bismo to osigurali, počećemo sa objašnjenjem izraza koji se koriste.

U našim pravilima o zaštiti privatnosti koristimo neke od sljedećih izraza:

A) LIČNI PODACI
Lični podaci su sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili se može odrediti.

B) LICE ili posjetilac internet stranice
Lice je fizičko lice čiji se identitet može odrediti i čije lične podatke obrađuje odgovorno udruženje.

C) OBRADA
Obrada je aktivnosti koja se vrši nad ličnim podacima kao što je sakupljanje, čuvanje, ispravljanje, brisanje.

D) OGRANIČENA OBRADA
Ograničena obrada se javlja kada je smanjen ili obim ličnih podataka ili broj samih obrađivačkih postupaka.

E) PROFILISANJE
Ne koristimo profilisanje koje predstavlja procjenu ili automatsku obradu podataka kako bi se dobila predviđanja o pojedincu.

F) RUKOVALAC
Rukovalac podataka je udruženje koje sakuplja podatke od posjetilaca i odgovorno je za zaštitu podataka na ovoj internet stranici.

G) OBRAĐIVAČ
Obrađivač je fizičko ili pravno lice koje obrađuje lične podatke u ime rukovaoca.

H) SAGLASNOST
Dajući svoju saglasnost, dobrovoljno pristajete na obradu vaših ličnih podataka.

I) POVLAČENJE SAGLASNOSTI
Saglasnost možete povući u bilo kom trenutnu i tada ćemo prestati sa obrađivanjem vaših podataka.

Ime i adresa rukovaoca

Rukovalac, u smislu Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR) je:

Podrška Evropske unije vladavini prava u Crnoj Gori (EUROL 3)
Dr Richarrd regner LLM
Crnogorskih serdara br. 27
81000 Podgorica, Montenegro
E-Mail-Adresse: office@eurol3mne.eu

Kolačići

Internet stranica EUROL 3 koristi kolačiće. Kolačići su tekstualni fajlovi koji se čuvaju u sistemu fajlova kompjutera putem internet pretraživača. Kolačići sadrže identifikator kolačića putem kojeg se omogućava jedinstveni identifikator koji je potreban za pravilno prikazivanje internet stranice na Vašem pretraživaču. Ukoliko želite da spriječite podešavanje kolačića, možete da prilagodite bezbjednosna podešavanja vašeg internet pretraživača shodno tome i time spriječite čuvanje kolačića.

Sakupljanje podataka

Kada god se internet stranica EUROL 3 pojavi, ona sakuplja niz podataka i informacija koje se čuvaju u datotekama evidencije na serveru.  Datoteke evidencije su evidencije u kojima se evidentiraju procesi koji rade na kompjuteru ili mrežnom sistemu. Datoteke evidencija pripadaju kategoriji podataka o saobraćaju.

Provajderi internet usluga EUROL 3 uopšteno čuvaju informacije o posjetiocima internet stranice:

  • posjećena internet stranica
  • vrijeme pristupa
  • količina poslatih podataka u bajtima
  • izvor ili reference kroz koje ste došli do internet stranice
  • korišćeni pretraživač
  • korišćeni operativni sistem
  • IP adresa koju posjetilac koristi
  • HTTP odgovor

Datoteke evidencija se čuvaju najduže šest mjeseci.  Nakon tog perioda, automatski se brišu.

Kako nas možete kontaktirati putem internet stranice

 Internet stranica EUROL3 sadrži informacije kojima se omogućava direktna komunikacija sa nama. Ukoliko nas lice želi kontaktira putem emajla, preneseni podaci se automatski čuvaju. Podaci koji se automatski prenose do rukovaoca čuvaju se u svrhe obrade u skladu sa namjerama lica ili kako bi se omogućilo da vas kontaktiramo. Ovi lični podaci se ne prenose trećim stranama.

Prava lica

A) PRAVO NA INFORMISANJE
Svi posjetioci naše internet stranice imaju pravo da od rukovaoca dobiju informacije o ličnim podacima koji se o njima čuvaju.

Uz to, imate pravo da budete obaviješteni da li se lični podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji kao i da budete obaviješteni o svim potrebnim garancijama koje se odnose na bezbijednost podataka tokom tog prenosa.

B) PRAVO NA ISPRAVKU
Svi posjetioci naše internet stranice imaju pravo da isprave ili dopune lične podatke koje je rukovalac neispravno sačuvao.

C) PRAVO NA BRISANJE (PRAVO NA ZABORAV)
Svi posjetioci naše internet stranice imaju pravo da od EUROL 3 zatraže brisanje svojih podataka.
Ukoliko je EUROL 3 lične podatke proslijedio drugim rukovaocima ili obrađivačima, EUROL 3 će tim fizičkim ili pravnim licima takođe proslijediti zahtjev lica za brisanje podataka.

D) PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE
Svi posjetioci naše internet stranice imaju pravo da od EUROL 3 zatraže ograničenje obrade.

E) PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA
Svi posjetioci naše internet stranice imaju pravo da svoje lične podatke koje su dali dobiju na strukturiran, uobučajeno korišćen i mašinski čitljiv format i/ili da ih prenesu drugim rukovaocima.

F) PRAVO NA PRIGOVOR
Svi posjetioci naše internet stranice imaju pravo da ulože prigovor na obradu ličnih podataka na osnovu legitimnog ili javnog interesa. U ovom slučaju, EUROL 3 će se suzdržati od obrade Vaših ličnih podataka.

G) DONOŠENJE AUTOMATIZOVANIH POJEDINAČNIH ODLUKA UKLJUČUJUĆI PROFILISANJE
EUROL 3 ne koristi profilisanje.

H) PRAVO NA POVLAČENJE SAGLASNOSTI
Svi posjetioci naše internet stranice imaju pravo da povuku saglasnost za obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku.

I) PRAVO NA PODNOŠENJE ŽALBE NADZORNOM ORGANU
Ukoliko smatrate da su Vam prava povrijeđena tokom obrade ili da se Vaši podaci zloupotrebljavaju, imate mogućnost podnošenja žalbe organu za zaštitu ličnih podataka. Austrijski organ odgovoran za obradu podataka je: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Beč.

Pravni osnov za obradu podataka

Funkcionisanje i sa tim povezana obrada podataka zasnovana je na legitimnom interesu EUROL 3 da klijentima i zainteresovanim stranama omogući da nas lako i pouzdano kontaktiraju i da se pruže informacije o uslugama i organizaciji.

U slučaju drugih vrsta obrade, ukoliko ih bude, tražićemo vašu dobrovoljnu, opozivu saglasnost.

Period zadržavanja podataka

Lični podaci korisnika se brišu ili blokiraju odmah nakon što prestane da važi svrha zbog koje se podaci zadržavaju. Uz to, čuvanje podataka je moguće ukoliko je to propisao evropski ili nacionalni zakonodavac u propisima EU, zakonima ili drugim odredbama. Podaci će se takođe blokirati ili obrisati ukoliko istekne gorepomenuti period propisan standardima, osim ukoliko je nastavljeno čuvanje podataka potrebno za zaključenje ili ispunjenje ugovora.

Automatizovano donošenje odluka

 Kao odgovorno udruženje, ne koristimo automatizovano donošenje odluka ili profilisanje.

Usluge koje se koriste na ovoj internet stranici:

Google font (na našem serveru): Font (“Google Fonts”) u svrhe jednostavne prezentacije naše onlajn ponude; Pružalac usluga: Google fonts se hostuje na našem serveru; podaci se ne prenose Googlu; pravni osnov: Legitimni interesi (čl. 6 stav 1 tacka f) GDPR) 1 p. 1 lit. f) GDPR).

Google mapa: Koristimo mape Google. Uslugu pruža Google. Podaci koji se obrađuju mogu da obuhvate, naročito, IP adrese i podatke o lokaciji; pružalac usluga: Google Cloud EMEA Limited, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dablin 2, Irska; pravni osnov: Legitimni interesi (čl. 6 stav 1 tacka f) GDPR) 1 tačka f) GDPR); internet stranica https://mapsplatform.google.com/; Pravila o zaštiti privatnosti: https://policies.google.com/privacy.

Borlabs kolačići: Upravljanje saglasnosti za kolačiće;  Pružalac usluga: Lokalno se hostuje na našem serveru bez prenosa podataka trećim licima; Internet stranica: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/; Dalje informacije: Identifikacija pojedinačnih korisnika, jezik kao i vrsta saglasnosti i vrijeme kada su dati čuvaju se na serveru kao i u kolačićima na uređaju korisnika.

Scroll to Top