Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

EUROL 3

Podrška EU vladavini prava u Crnoj Gori

EUROL 3

Podrška EU vladavini prava u Crnoj Gori

EUROL 3

Podrška EU vladavini prava u Crnoj Gori

Podrška EU vladavini prava u Crnoj Gori (EUROL 3)

EUROL 3 (Podrška EU vladavini prava u Crnoj Gori) predstavlja nastavak rada i nadogradnju rezultata ostvarenih tokom prethodnih projekata EUROL 1 i EUROL 2 te blisko koordinira i sarađuje sa drugim projektima u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori i regionu.

EUROL 3 je započeo sa aktivnostima u februaru 2022. godine i njegovo sprovođenje planirano je tokom 30 mjeseci.

EUROL 3 finansira Evropska unija.

Ukupna vrijednost granta iznosi približno 2,5 miliona EUR. Predviđen je iznos od 150 000 EUR za nabavku strateške opreme za crnogorske pravosudne i policijske organe (poglavlja 23 i 24 procesa pristupanja EU).

EUROL 3 sprovodi AED – Agencija za ekonomsku saradnju i razvoj sa Saveznim Ministarstvom pravde Austrije, Saveznim Ministarstvom unutrašnjih poslova Austrije i Ministarstvom unutrašnjih poslova Italije – Sektorom za javnu bezbijednost/Centralnim odjeljenjem kriminalističke policije.

Opšti i specifični ciljevi projekta EUROL 3

Opšti cilj projekta EUROL 3 predstavlja pružanje podrške crnogorskim vlastima u ispunjenju obaveza iz poglavlja 23 i 24 procesa pridruživanja EU i podrške Crnoj Gori u postizanju konkretnih rezultata u reformi pravosuđa kao i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

 

Specifični cilj projekta EUROL 3 sastoji se od  jačanja ukupne efikasnosti i učinka pravosuđa i jačanja kapaciteta institucija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (uključujući postizanje uvjerljivih rezultata o složenijim vrstama organizovanog kriminala) i jačanja pravosudnog odgovora na organizovani kriminal i korupciju (kroz aktivnosti na izgradnji kapaciteta usmjerenih na određene aspekte donošenja presuda u predmetima organizovanog kriminala i korupcije), podrške u upravljanju predmetima i suđenjima, prepoznavanju proceduralnih uskih grla koja ometaju brzo odlučivanje u predmetima i pružanje podrške u poboljšanju trajanja i efikasnost sudskih postupaka.

Struktura EUROL 3

U cilju sprovođenja ciljeva EUROL 3, rad projekta i projektni tim usmjereni su na aktivnosti u okviru sljedeće tri komponente:

 • Komponenta za sveobuhvatnu podršku poglavljima 23 i 24
 • Komponenta za pravosuđe
 • Komponenta za policiju

Cilj i aktivnosti Komponente za sveobuhvatnu podršku poglavljima 23 i 24 procesa pristupanja EU

Cilj komponente za pružanje sveobuhvatne podrške predstavlja poboljšan učinak crnogorskih institucija uključenih u ispunjavanje standarda u skladu sa pregovaračkim poglavljima 23 i 24 procesa pristupanja EU i instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

U cilju postizanja rezultata, Komponenta za pružanje sveobuhvatne podrške EUROL 3 preduzima sljedeće aktivnosti:

 • Pružanje ad hoc pomoći vezano za strateško okvirno zakonodavstvo, sprovođenje programiranja za Instrument pretpristupne pomoći (IPA), aktivnosti izgradnje kapaciteta i pružanje ekspertske pomoći.
 • Nabavka strateške opreme u skladu s preporukama ekspertske misije o procjeni stanja i konkretnim potrebama.

Cilj i aktivnosti Komponente za pravosuđe

Cilj Komponente za pravosuđe predstavlja poboljšanu efikasnost i učinak crnogorskog pravosuđa i unaprijeđenu pravosudnu saradnju crnogorskih organa.

U cilju postizanja ovog rezultata, Komponenta za oblast pravosuđa preduzima sljedeće aktivnosti:

 • Strateška savjetodavna podrška za efikasniju međunarodnu pravosudnu saradnju i sprovođenje preporuka Svjetske banke
 • Ekspertska podrška pravosudnim organima u oblasti efikasnosti, blagovremenosti, produktivnosti i opšteg učinka rada
 • Pružanje podrške u upravljanju ljudskim resursima u pravosudnim organima i u odnosu na racionalizaciju mreže sudova
 • Pružanje podrške tijelu za sprovođenje programa za IKT za pravosuđe 2021-2023. godine
 • Pružanje podrške u određenim aspektima unapređenja alternativnog rješavanja sporova
 • Pružanje podrške Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u određenim oblastima
 • Pružanje podrške u izradi i unapređenju sistema ECRIS i unaprijeđenog korišćenja sistema LURIS

Cilj i aktivnosti Komponente za policiju

Cilj Komponente za policiju predstavlja unaprijeđene rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

U cilju postizanja ovog rezultata, Komponenta za policiju preduzima sljedeće aktivnosti:

 • Unapređenje istražnih kapaciteta crnogorskih organa usmjerenih na složene krivične i finansijske istrage
 • Unapređenje administrativnih i tehničkih kapaciteta crnogorskih organa za finansijske istrage, borbu protiv pranja novca, privremeno i trajno oduzimanje imovine i upravljanje imovinom u skladu sa standardima EU
 • Jačanje policije vođene obavještajnim podacima i unapređenje procjene rizika i analitičkih kapaciteta crnogorskih organa za sprovođenje zakona
 • Unapređenje upotrebe posebnih istražnih radnji u krivičnim istragama u skladu s ljudskim pravima i temeljnim slobodama
 • Opšta procjena tehnologija i baza podataka kojima raspolaže policija, nedostaci u međunarodnim forenzičkim istražnim tehnologijama i metodama, analiza potreba i pružanje podrške u poboljšanju i nadogradnji postojećih alata
 • Pružanje podrške za unapređenje internog sistema upravljanja radom crnogorske policije
 • Aktivnosti granične policije usmjerene na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

Tim EUROL 3

Tim za sveobuhvatnu podršku

Dr. Richard Regner LL.M.
Lider tima i rukovodilac tima za sveobuhvatnu podršku
Snežana Špindler
Pravna savjetnica

Tim za pravosuđe

Branko Hrvatin
Rukovodilac tima za pravosuđe i viši pravni ekspert
Ana Bukilić
Pravna savjetnica

Tim za policiju

Dr. Johann Wagner
Rukovodilac tima za policiju i viši policijski ekspert
Ognjen Mitrović
Pravni savjetnik

TIM ZA ADMINISTRATIVNU PODRŠKU

Nina Bukilic
Rukovoditeljka kancelarije
Jasmina Vojnović
Službenica za finansije

Tim za usmeno i pismeno prevođenje

Radmila Vojinović
Prevoditeljka
Milica Vučinić
Prevoditeljka

Novosti i događaji

E-platforma za izvještavanje o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana

Šaćir Suruliz, ekspert za internet tehnologije, angažovan od strane projekta EUROL 3 razvio je e-platformu za izvještavanje o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa i Akcionog plana. Ovaj digitalni alat je softverski alat/e-platforma za izvještavanje o aktivnostima i pokazateljima predviđenim Strategijom reforme pravosuđa i pratećim Akcionim planom za njeno sprovođenje. E-platforma će omogućiti postavljanje različitih dokumenata (Strategije,

Read More »

Metodologija i IT alat za izvještavanje o implementaciji Strategije reforme pravosuđa 2024–2027. i Akcionog plana 2024–2025.

Dana 15 maja 2024. godine u Hotelu Hilton u Podgorici održana je radionica o prezentaciji metodologije i IT alata za izvještavanje o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa 2024–2027. Radionica je organizovana u bliskoj saradnji projekta EUROL 3 i Ministarstva pravde za kontakt osobe u institucijama koje su nadležne za sprovođenje konkretnih mjera i aktivnosti Strategije i

Read More »

Treći sastanak predsjednika svih sudova

Uz podršku projekta EUROL 3, 14 maja 2024. godine u prostorijama Vrhovnog suda održan je treći sastanak predsjednika svih sudova. Jedna od tema sastanka bila je efikasnost rada sudija i sudova, i mjere za njegovo unapređenje. Dalje, obrazac za interno izvještavanje, koji je izrađen na osnovu preporuka Analize efikasnosti sudova i koji je dio postojećeg

Read More »
Scroll to Top

Dr. Richard Regner LL.M.

Lider tima i rukovodilac tima za sveobuhvatnu podršku

Dr Richard REGNER LLM studirao je pravo na univerzitetima u Beču i Lesteru i ima diplomu magistra prava sa univerziteta u Beču i Lesteru i diplomu doktora prava sa Univerziteta u Beču. Radio je kao asistent na Univerzitetu u Beču i kao diplomata u Ministarstvu vanjskih poslova Austrije. Nakon rada u Ustavnom sudu Austrije kao naučni savjetnik, pristupio je advokatskoj komori u Austriji i bavio se advokaturom u Austriji i  Srednjoj Evropi duže od 20 godina, uglavnom u oblastima ustavnog, upravnog i evropskog prava. Od 2015. godine, pokrivao je različite pozicije na projektima koje finansira Evropska unija (uglavnom na projektu EURALIUS kao ekspert za besplatnu pravnu pomoć i na projektu za Međunarodno praćenje u Albaniji kao glavni pravni savjetnik). Posjeduje dugogodišnje iskustvo kao univerzitetski predavač na temu javnog prava i autor je značajnog broja naučnih publikacija, uglavnom u oblasti međunarodnog, evropskog i javnog prava.

Snežana Špindler

Pravni savjetnik

Snežana ŠPINDLER je advokat sa preko deset godina radnog iskustva koje obuhvata zastupanje pred sudovima u građanskim postupcima, naročito radnim odnosima, te upravnim postupcima i drugim regulatornim pitanjima. Takođe ima dugogodišnje iskustvo koje se tiče primjene pomorskog prava i prava iz oblasti osiguranja. Uz to, savjetovala je stranke pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, a u vezi sa primjenom Evropske konvencije o ljudskim pravima. Licencirani je advokat za zastupanje maloljetnika u krivičnim postupcima.

Branko Hrvatin

Head Justice Team and Senior Justice Expert

Branko HRVATIN je nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu radio kao sudija u opštinskom sudu i okružnom sudu u Zagrebu. Imenovan je za sudiju Vrhovnog suda Hrvatske 2004. godine. Imenovan je za predsjednika Vrhovnog suda 2005. godine i njegov mandat je obnovljen 2009. i 2013. godine. U periodu između 2001. i 2004. godine, bio je član i potpredsjednik državnog Sudskog savjeta. Bio je predsjednik Državne izborne komisije Republike Hrvatske od 2005. godine. U junu 2014. godine, izabran je za potpredsjednika Mreže predsjednika vrhovnih sudova Evropske unije. Nakon završetka svog dvanaestogodišnjeg mandata kao predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, 2017. godine je imenovan za međunarodnog posmatrača za provjeru sudija i tužilaca u okviru projekta za Međunarodno praćenje u Albaniji. G. Hrvatin  je takođe bio predavač i moderator na raznim domaćim i međunarodnim seminarima, radionicama i simpozijumima.

Ana Bukilić

Pravni savjetnik

Ana BUKILIĆ je diplomirani pravnik iz Podgorice. Ima više od 20 godina iskustva u radu sa različitim međunarodnim organizacijama i projektima koje finansiraju razni međunarodni donatori, uključujući OEBS, EU, Save the Children UK i IDLO. Glavne oblasti njenog rada odnose se na planiranje i sprovođenje projekata, uključujući organizovanje i sprovođenje obuka, seminara, konferencija, radionica, ekspertskih misija i studijskih posjeta u oblasti vladavine prava, reforme pravosuđa, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, međunarodne pravosudne saradnje, medijacije i zaštite i unapređenja prava djeteta. Uz to, gđa Bukilić je licencirani medijator u porodičnim, građanskim i privrednim stvarima od 2007. godine.

Dr. Johann Wagner

Rukovodilac tima za policiju i viši policijski ekspert

Dr. Johann WAGNER je viši ekspert u oblasti strateškog upravljanja bezbjednošću, reforme sektora bezbjednosti, vladavine prava, izgradnje kapaciteta i institucija, javnog upravnog prava, policijskog menadžmenta i rukovođenja, integrisanog upravljanja granicom EU,  borbe protiv prekograničnog organizovanog kriminala, analize rizika, borbe protiv terorizma i stranih terorističkih boraca (STB), visokotehnološkog kriminala i vještačke inteligencije u kontekstu sprečavanja transnacionalnih prijetnji i borbe protiv prekograničnog organizovanog kriminala. Dr Wagner je, duže od 40 godina, radio kao državni službenik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bavarske (viši policijski službenik) u svim relevantnim oblastima i sektorima Bavarske policije i granične policije, na srednjim i višim pozicijama. Usljed izuzetnog stručnog znanja koje posjeduje, dr Wagner je u kontinuitetu od 1998. godine angažovan kao viši savjetnik i ekspert u međunarodnim organizacijama. Radio je za Evropsku uniju i njene agencije (Evropska služba za spoljne poslove), Komisiju EU i njene delegacije u raznim zemljama, Organizaciju za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Ujedinjene nacije (mirotvorne misije, Kancelariju Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) u Beču, Kabulu i Bankoku i Kancelariju Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma (UNOCT) u Njujorku), INTERPOL, kao i sa drugim  organizacijama (na primjer ICMPD, DCAF, IOM, itd). Posjeduje zvanje doktora nauka sa Univerziteta Šefild Halam. U svom doktorskom radu, ispitivao je korelaciju različitih oblika organizovanog kriminala sa različitim kriminološkim fenomenima i uticajem državnih organa za sprovođenje zakona, njihovih bezbjednosnih politika i strategija i načina kako se izboriti sa ovim izazovima.  

Ognjen Mitrović

Pravni savjetnik

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Ima više od dvanaest godina iskustva u oblastima međunarodne pravosudne saradnje, evropskih integracija, borbe protiv korupcije i transnacionalnog organizovanog kriminala. Devet godina radio je u Ministarstvu pravde na poslovima međunarodne saradnje i međunarodne pravne pomoći, nakon čega je angažovan u nevladinom sektoru i kao konsultant na različitim projektima pod okriljem međunarodnih i regionalnih organizacija. Bio je član više međunarodnih mreža i tijela u okviru Savjeta Evrope, OEBS-a i EUROJUST-a, kao i član Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, Komisije za NATO i Radne grupe za pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost. 

Nina Bukilic

Rukovodilac kancelarije

Nina BUKILIĆ ima značajno iskustvo u radu uglavnom u međunarodnom okruženju, uključujući Delegaciju EU, GDSI i Međunarodnu organizaciju za razvoj prava (IDLO). Tokom svog profesionalnog života, bila je uključena u sprovođenje projekata koje finansira EU, uključujući planiranje i koordinaciju projekata, predstavljanje organizacije u lokalnom okruženju i  inostranstvu, organizovanje događaja, izvještavanje i obavljanje administrativnih i logističkih poslova. Gđica Bukilić se bavila usmenim i pismenim prevođenjem na visokom nivou za Komisiju EU, UN, razne organizacije civilnog društva i državne organe. 

Jasmina Vojnović

Službenik za finansije

Jasmina VOJNOVIĆ je službenik za finansije sa više od 15 godina iskustva u upravljanju, organizacionom razvoju i rukovođenju, finansijama i poslovnoj administraciji, finansijskim i računovodstvenim poslovima. Tokom svog dugogodišnjeg rada, upravljala je značajnim brojem međunarodnih projekata i projekata koje finansira EU i bila je odgovorna za sveukupnu finansijsku administraciju, budžet i izvještavanje. Istovremeno, pružala je konsultantske usluge i obuku organizacijama civilnog društva i drugim organizacijama i organima na razne teme koje se odnose na organizacioni razvoj i upravljanje. Gđica Vojnović je takođe bila učesnik na mnogim konferencijama i seminarima koji su organizovani u Crnoj Gori i inostranstvu.

Radmila Vojinović

Prevoditeljka

Radmila VOJINOVIĆ je prevoditeljka sa više od dvadeset godina iskustva u značajnom broju tematskih oblasti uključujući javnu upravu, upravljanje, vladavinu prava, pravosuđe i unutrašnja pitanja, socijalno staranje, medije kao i konzularne i međunarodne poslove. Takođe, ima značajno iskustvo u administraciji i koordinaciji projekata i programa, stečeno tokom rada za brojne međunarodne organizacije. Njeni poslovi su podrazumijevali prevođenje tokom konferencija, sastanaka na visokom nivou, prezentacija, studijskih posjeta i obuka kao i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva programa i blagovremenim izvještavanjem. Radmila Vojinović je razvila jedinstven skup profesionalnih sposobnosti koje podrazumijevaju fleksibilnost, preciznost, mogućnost obavljanja visoko kvalitetnih prevoda u kratkom roku i samouvjereno usmeno prevođenje u raznim okruženjima, u Crnoj Gori i inostranstvu.

Milica Vučinić

Prevodilac

 

Milica VUČINIĆ je prevodilac sa preko dvanaest godina iskustva u različitim oblastima (vladavina prava, pravosuđe i unutrašnji poslovi, medicina, javna uprava i međunarodni poslovi). Takođe ima značajno iskustvo u upravljanju i sprovođenju međunarodnih projekata. Njeni poslovi su podrazumijevali prevođenje raznog projektnog materijala i usmeno prevođenje tokom konferencija, sastanaka, prezentacija, studijskih posjeta i obuka.