Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Komparativna analiza mogućnosti primjene medijacije u upravnim sporovima

Kratkoročne ekspertice projekta EUROL 3 Jelena Arsić i Jelena Jerinić pripremile su Komparativnu analizu mogućnosti primjene medijacije u upravnim sporovima.

Analiza daje opis relevantnih pitanja iz ove oblasti sa konkretnim predlozima za potencijalne izmjene relevantnih nacionalnih zakona (Zakon o upravnom sporu i Zakon o alternativnom rješavanju sporova), kao i predloge za izbor upravnih sporova pogodnih za medijaciju, kao i druge relevantne aspekte primjene medijacije (imajući u vidu iskustva drugih evropskih zemalja).

Predložene preporuke odnose se na izmjene i dopune Zakona o alternativnom rješavanju sporova i Zakona o upravom sporu, postepeno uvođenje medijacije u upravnim sporovima kroz pilot projekte dobrovoljne medijacije u pojedinim upravnim oblastima (u određenom probnom periodu od tri ili pet godina) i s obzirom na mogućnost da organi uprave u svojoj redovnoj praksi koriste internu kontrolu zakonitosti akata koji se odnose na građane i pravna lica. Odgovarajućim izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima, interna kontrola u određenim slučajevima može se predvidjeti i kao preduslov za pokretanje upravnog spora.

Analizu je pregledao tim za pravosuđe projekta EUROL 3 i ista je dostavljena Centru za Alternativno rješavanje sporova i Upravnom sudu Crne Gore na uvid i potencijalnu primjenu.

 

Category:

Datum
6. lipnja 2024
Scroll to Top