Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Kratkoročna misija za praćenje i presrijetanje komunikacija i posebne istražne metode

EUROL 3 je organizovao je kratkoročnu ekspertsku misiju inženjera Stefana Monija, višeg tehničkog direktora u Centralnom direktoratu kriminalističke policije, Kancelarije za zaštitu podataka, Državne policije Italije, u cilju pružanja podrške crnogorskim kolegama u unapređenju korišćenja alata za praćenje i presrijetanje komunikacija i posebnih istražnih metoda, sa fokusom na poštovanje prava na zaštitu ličnih podataka, ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ova misija je sprovedena u periodu od 4. do 8. marta 2024. godine u Podgorici i obuhvatala je različite aktivnosti, uključujući operativne radionice, bilateralne sastanke na ekspertskom nivou i preliminarnu procjenu postojećeg okvira sa fokusom na potencijalne zakonodavne izmjene radi usaglašavanja sa propisima EU, evropskim i međunarodnim standardima koji se odnose na razmjenu i zaštitu ličnih podataka, kao i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Dodatna pažnja posvećena je unapređenju međuresorne i interne saradnje između organa za sprovođenje zakona, kao i unapređenju međunarodne razmjene informacija.

Rezultat misije će biti sveobuhvatan izvještaj, uz katalog preporuka u vezi sa pomenutim oblastima.

Category:

Datum
19. ožujka 2024
Scroll to Top