Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Obuka o međunarodnom porodičnom pravu u okviru međunarodnog privatnog prava održana u Podgorici

Od 24. do 25. oktobra 2023. godine EUROL 3 je u saradnji s Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu održao dvodnevnu obuku o međunarodnom porodičnom pravu u okviru međunarodnog privatnog prava. Obuka je organizovana za grupu od 13 učesnika (sudije i savjetnici). Predavači su bili Tina Jelčić (viša stručna savjetnica u Sektoru za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu saradnju s državama članicama EU u Ministarstvu pravde i javne uprave) i Tijana Kokić (sutkinja Opštinskog građanskog suda u Zagrebu), obje iz Republike Hrvatske kao međunarodne predavačice angažovane od strane projekta EUROL 3, i Mirjana Popović (sutkinja Apelacionog suda Crne Gore), kao lokalnna trenerica koju je angažovao Centar.

Osnovni cilj obuke bio je dalje unapređenje efikasnosti sudija, sudskih savjetnika i drugih pravnih praktičara koji se bave međunarodnom pravosudnom saradnjom u građanskim stvarima.

Učesnici su tokom obuke upoznati s propisima EU koji se odnose na bračna pitanja i pitanja roditeljske odgovornosti, uključujući međunarodnu otmicu djece, pitanja koja se odnose na obaveze izdržavanja, bračno-imovinskih režima i pitanja imovinsko-pravnih posljedica registrovanog partnerstva. Učesnici su dobili detaljne informacije o porodičnom pravu EU u vezi s drugim relevantnim međunarodnim instrumentima iz ove oblasti i najvažnijim propisima Savjeta EU, koje se odnose na bračna, porodična i roditeljska pitanja i nadležnost, važeće pravo, priznavanje i izvršenje odluke i pravosudnu saradnju u ovim pitanjima.

Obuka o međunarodnom porodičnom pravu u okviru međunarodnog privatnog prava organizovana je kao treći modul obuke programa obuke o međunarodnoj pravosudnoj saradnji u krivičnim i građanskim stvarima koji je pripremio EUROL 3.

Category:

Datum
3. studenoga 2023
Scroll to Top