Search
Close this search box.
EUROL 3 Logo

Obuka o radnim odnosima održana 11–12. maja 2023. godine u Podgorici

Od 11. do 12. maja 2023. godine, EUROL 3 podržao je Centar za obuku sudija i državnih tužilaca u organizaciji dvodnevne obuke o radnim odnosima i spornim pitanjima u praksi, s fokusom na mobing i diskriminaciju pri zapošljavanju. Obuka je organizovana za sudije Osnovnog, Višeg i Vrhovnog suda Crne Gore. Predavači su bili ekspertica Gović Penić, sudija Županijskog suda u Zagrebu, kao međunarodni govornik po ugovoru s projektom EUROL 3, kao i Ranka Vuković i Snežana Aleksić, penzionisane sudije Vrhovnog suda, kao lokalne ekspertice.
Osnovni cilj obuke bio je upoznavanje učesnika s najvažnijim odredbama Zakona o radu i problemima u njegovoj primjeni u praksi. Fokus je bio na diskriminaciji pri zapošljavanju i diskriminaciji na radu (mobing). Tokom obuke polaznici su saznali više o osnovnim aspektima radnih odnosa, počevši od objavljivanja konkursa, zasnivanja radnog odnosa, pravima i obavezama iz radno-pravnih odnosa, do prestanka radnog odnosa i pravima zaposlenih nakon prestanka radnog odnosa. Ekspertica koju je angažovao EUROL 3 upoznala je prisutne sa zakonodavnim okvirom EU i međunarodnom regulativom i praksom hrvatskih sudova u vezi s radnim odnosima, kao i sporovima koji iz tih odnosa proizilaze, s posebnim osvrtom na diskriminaciju pri zapošljavanju i mobing na radnom mjestu.
Učesnici obuke su bili veoma aktivni i ocijenili su obuku kao praktičnu, konkretnu i veoma korisnu za njihov svakodnevni rad u sudovima.
Organizacijom ove obuke nastavljena je dobra i bliska saradnja projekta EUROL 3 i Centra za obuku sudija i državnih tužilaca. EUROL 3 će nastaviti da podržava Centar u njegovim budućim aktivnostima kroz stručnu, logističku i tehničku podršku.

Category:

Datum
16. lipnja 2023
Scroll to Top